Poradnia Zdrowia Psychicznego

Administracja – Parter

Kontakt

Informacja nr tel.: 25 781 73 53
Poradnia nr tel.: 25 781 73 73

Zarejestruj się on-line do Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zarejestruj się on-line otwiera się w nowym oknie

* w przypadku pojawienia się komunikatu mówiące o połączeniu niezaufanym w niektórych przeglądarkach internetowych, należy potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa, gdyż dostęp do systemu e-Rejestracja realizowany jest poprzez połączenie szyfrowane (https)

Po zalogowaniu się do systemu e-Rejestracja i pomyślnej weryfikacji tożsamości użytkownika w placówce SPZOZ, będzie możliwy podgląd wyników badań diagnostyki obrazowej wykonanych w naszej placówce

Lekarze przyjmujący w przychodni

Agnieszka Dziewulska
lekarz med. specjalista psychiatra

Zasady kierowania na badania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Zasady kierowania na badania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484).

Zgodnie z § 12 ust. 1 wskazanego rozporządzenia. „Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

  1. wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania
  2. istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu”.

W związku z powyższym, jeżeli lekarzem kierującym jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jego obowiązkiem jest wykonanie badań w przypadku kierowania pacjenta do leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Dotyczy to wyłącznie badań potwierdzających wstępne rozpoznanie i znajdujących się w wykazie badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza pierwszego kontaktu, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. oraz załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 105/2008/DSOZ z dnia 5 listopada 2008 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wa sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Natomiast zgodnie z § 12 ust. 7 i 8 cytowanego rozporządzenia „w przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 1-6 ustawy.(czyli lekarza specjalisty do którego nie jest wymagane skierowanie na konsultację specjalistyczną np. dermatolog, ginekolog) oraz „w przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje”. Wobec powyższego obowiązek wykonywania i finansowania badań dla pacjentów objętych stałym leczeniem specjalistycznym oraz zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego spoczywa na tym szpitalu.”

Zatrudnimy diagnostów laboratoryjnych *** *** Pilnie zatrudnimy lekarzy do pracy w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy