Dla pacjenta

Informacje dotyczące przyjęcia do szpitala

Przyjęcie do szpitala PLANOWE

  1. Skierowanie wystawione przez lekarza POZ, lekarzy indywidualnych praktyk lekarskich i lekarzy specjalistów (skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z podpisem),
  2. Ważne ubezpieczenie,
  3. Dowód osobisty,
  4. Dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu, jeżeli taką pacjent posiada,
  5. Informację o przyjmowanych lekach i ich dawkowaniu,
  6. NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Przyjęcie do szpitala NAGŁE

  1. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie (hospitalizację),
  2. Osoba przyjęta na leczenie w trybie planowym lub nagłym w przypadku nie potwierdzenia przez system EWUŚ prawa do świadczeń, winna przedstawić dowód ubezpieczenia uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia – zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. W przypadku nie posiadania dokumentu przy sobie konieczne jest wypełnienie stosownego oświadczenia, które powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podstawę prawną do świadczeń. Po zakończeniu hospitalizacji w terminie do 7 dni pacjent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń.
  3. W przypadku nie przedstawienia dowodu uprawniającego do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w terminie , o którym mowa w pkt. 2 lub, gdy osoba nie ma opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc, kosztami leczenia (hospitalizacji) zostanie obciążona osoba której udzielono świadczenia (hospitalizacji).

System e-zdrowie

System e-recepta ma na celu ułatwienie tworzenia zamówień na cykliczne, powtarzające się recepty. Pacjent
może zamawiać określone leki, po stronie poradni mogą być tworzone recepty lub ustalany termin wizyty.

e-recepta otwiera się w nowym oknie

System e-profilaktyka ma na celu ułatwienie tworzenia i dystrybucji zagadnień dotyczącej profilaktyki zdrowotnej dla pacjentów jednostki. Pozwala na dołączanie do tematów zagadnień ilustracji i załączników w dowolnym formacie.

e-profilaktyka otwiera się w nowym oknie

ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy