Dyrekcja

Dyrektor SPZOZ – mgr Sławomir Marchel

Dyrektor odpowiada za zarządzanie Zakładem, za zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu Zakładu.
Do zadań Dyrektora SP ZOZ należy:

 • zapewnienie planowej i zorganizowanej pracy jednostek, komórek organizacyjnych Zakładu,
 • wyznaczanie zadań dla zespołów lub poszczególnych pracowników,
 • udzielanie pracownikom w miarę potrzeb instruktażu i wskazówek,
 • nadzór służbowy nad wykonywanymi przez pracowników zadaniami,
 • powoływanie komisji zajmującej się rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy personelu medycznego,
 • nadzór nad warunkami pracy,
 • ewidencja osiągnięć i niedociągnięć w pracy pracowników i na tej podstawie ocena wyników ich pracy,
 • analizowanie poziomu kwalifikacji pracowników,
 • analiza racjonalności stanu i struktury zatrudnienia,
 • dekretacja pism,
 • reprezentowanie zakładu na zewnątrz,
 • kierowanie wykonywaniem zadań na potrzeby obronne.

 

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa – Zastępca Dyrektora do spraw lecznictwa lek. Robert Najfeld

Do zadań Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa należy:

 • dbałość o kształcenie się lekarzy,
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy,
 • sprawowanie z ordynatorami nadzoru nad pracą lekarzy stażystów,
 • nadzór nad dokumentacją lekarską,
 • nadzór nad zapewnieniem odpowiedniej jakości usług,
 • nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta i etyki zawodowej,
 • organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją i kształceniem,
 • kontrolowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi,
 • rozpatrywanie i analizowanie skarg pacjentów,
 • nadzór, monitorowanie i oddziaływanie na stan epidemiologiczny jednostek i komórek SP ZOZ,
 • informowanie Dyrektora o nowych możliwościach osiągania celów i realizacji zadań,
 • wykorzystanie posiadanych kwalifikacji zgodnie z interesem instytucji, normami prawa,
 • opiniowanie pod względem merytorycznym wniosków nabywania sprzętu medycznego,
 • nadzór nad transportem medycznym.

 

Naczelna pielęgniarka – mgr pielęgniarstwa Marta Lech

Naczelna Pielęgniarka realizuje zadania zlecone przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w zakresie zarządzania, kierowania i organizowania pracy średniemu i niższemu personelowi medycznemu, uprawniona jest do merytorycznej oceny pracy tego personelu, a w szczególności:

 • nadzór nad pracą pielęgniarek i położnych, sekretarek medycznych, rejestratorek,
 • zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy personelu pielęgniarskiego,
 • planowanie obsad średniego i niższego personelu medycznego,
 • planowanie wyposażenia stanowisk pracy średniego i niższego personelu medycznego,
 • planowanie doskonalenia zawodowego średniego i niższego personelu medycznego,
 • współuczestnictwo w planowaniu zadań i remontów,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy średniego i niższego personelu,
 • ustalanie planów szkolenia personelu pielęgniarskiego i położnych,
 • współudział w ustalaniu zasad wynagradzania średniego i niższego personelu medycznego,
 • współudział w organizowaniu adaptacji zawodowej dla pielęgniarek i położnych,
 • organizowanie praktyk i staży pielęgniarskich,
 • opracowywanie przepływu informacji w zakresie pracy średniego i niższego personelu medycznego,
 • prowadzenie odpraw,
 • systematyczne analizowanie i ocenianie jakości pracy średniego i niższego personelu medycznego,
 • kontrola realizacji umowy na sprzątanie i organizowanie pracy personelu sprzątającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminem SP ZOZ i innymi obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi,
 • uczestnictwo w komisji rozpatrującej skargi i wnioski związane z jakością pracy personelu pielęgniarskiego,
 • reprezentowanie pionu pielęgniarskiego na zewnątrz.

 

Główny Księgowy – mgr Joanna Skibniewska-Księżak

Zadania głównego Księgowego:

 • Opracowywanie planów finansowych oraz współudział w planach inwestycyjnych.
 • Nadzór nad realizacją tych planów.
 • Prowadzenie rachunkowości Zakładu.
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczania inwentaryzacji.
 • Ustalanie wartości aktywów i pasywów SPZOZ.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w Zakładzie.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Nadzór nad ustalaniem i przekazywaniem przez dział ekonomiczno-finansowy, informacji przychodowo-kosztowych dla poszczególnych komórek SPZOZ.
*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy