Statut

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, zwany dalej ,,Zakładem”,  jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
 2. Zakład nosi nazwę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
 3. Zakład może używać nazwy skróconej: SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.
 4. Zakład został utworzony Zarządzeniem Nr 66/98 Wojewody Siedleckiego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
 5. Zakład posiada osobowość prawną.
 6. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Sokołowski.

§2

Siedzibą Zakładu jest miasto Sokołów Podlaski.

§3

Obszar działania Zakładu obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczeg6lnosci teren Powiatu Sokołowskiego.

§4

Zakład działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1938);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. I 870 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);
 5. niniejsze go statutu;
 6. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa.

Rozdział 2
Cele i zadania zakładu

§5

Podstawowym celem Zakładu jest zabezpieczenie na terenie Powiatu Sokołowskiego, świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

§6

Głównym zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 1. podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 3. leczenia szpitalnego;
 4. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
 5. rehabilitacji leczniczej;
 6. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
 7. leczenia stomatologicznego;
 8. pomocy doraźnej i transportu sanitarnego;
 9. dializoterapii;
 10. diagnostyki i analityki medycznej;
 11. medycyny pracy;
 12. profilaktyki,
 13. świadczeń pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych w zakresie geriatrii.

§7

Zakład może prowadzić działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia.

§8

 1. Zakład prowadzi działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:
  1. sprzedaży usług;
  2. wynajmowania i wydzierżawiania obiektów i sprzętu;
  3. handlu.
 2. Zakład realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, związane z obronnością państwa, w sposób i na zasadach określonych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starosty Sokołowskiego.

Rozdział 3
Organy i struktura organizacyjna zakładu

§ 9

Organami Zakładu są:

 • Dyrektor,
 • Rada Społeczna.

§ 10

 1. Dyrektor kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie.
 2. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 4. Organem właściwym do nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem lub zawarcia umowy cywilnoprawnej jest Zarząd Powiatu Sokołowskiego.
 5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub powołania, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia za pracę, wykonuje Starosta Sokołowski lub osoba upoważniona przez Starostę.

§ 11

 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Sokołowskiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Sokołowskiego.
 3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata od daty jej powołania.
 4. Rada Powiatu odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  1. złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Społecznej;
  2. długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami lezącymi po stronie członka Rady, jeżeli okres nieobecności obejmuje 4 kolejne posiedzenia Rady Społecznej;
  3. zatrudnienia w Zakładzie;
  4. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. na wniosek organu desygnującego.

§ 12

W skład Rady Społecznej wchodzi 11 osób, w tym:

 1. przewodniczący Starosta Sokołowski lub osoba przez niego wyznaczona;
 2. członek – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego;
 3. członkowie – przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w liczbie 9 os6b.

§ 13

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy Rady Społecznej oraz tryb podejmowania uchwal przez Radę Społeczną określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu.

§ 14

Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

§ 15

Właściwe funkcjonowanie i obsługę Rady Społecznej zapewnia Zakład.

§ 16

W skład Zakładu wchodzą następujące zakłady lecznicze:

 1. Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim, stanowiący jednostkę organizacyjną Zakładu.
 2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Sokołowie Podlaskim, stanowiący jednostkę organizacyjną Zakładu.
 3. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego i Diagnostyki w Sokołowie Podlaskim z jednostkami organizacyjnymi:
  • Przychodnia Specjalistyczna w Sokołowie Podlaskim,
  • Przychodnia Stomatologiczna w Sokołowie Podlaskim,
  • Przychodnia Rejonowa w Kosowie Lackim,
  • Przychodnia Rejonowa w Sokołowie Podlaskim,
  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach,
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyrozębach,
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce,
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skibniewie,
  • Zakład Diagnostyki w Sokołowie Podlaskim,
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Sokołowie Podlaskim,
  • Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny,
  • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim.
 4. W Zakładzie funkcjonują komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy prowadzące obsługę administracyjną, finansową i techniczną zakładów leczniczych wymienionych w ust. l.
 5. Pełną strukturę organizacyjną Zakładu, w tym podział jednostek organizacyjnych na komórki organizacyjne, sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, rodzaj i zakres prowadzonej działalności leczniczej, miejsce i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizację pracy i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, warunki ich współdziałania oraz sposób kierowania nimi, wysokość opłat za usługi określa regulamin organizacyjny Zakładu.

Rozdział 6
Gospodarka finansowa

§ 17

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 18

Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Powiatu Sokołowskiego.

§ 19

Rokiem obrachunkowym Zakładu jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

Pobierz pdf – Statut (PDF, 1 MB) (Masz trudność w odczytaniu pliku PDF? Skontaktuj się z nami) otwiera się w nowym oknie Pobierz pdf – Regulamin (PDF, 1 MB) (Masz trudność w odczytaniu pliku PDF? Skontaktuj się z nami) otwiera się w nowym oknie
*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy