INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPZOZ w Sokołowie Podlaskim,
działającym pod adresem 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosko 5
2. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe:
adres poczty elektronicznej iod@spzozsokolow.pl.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako podmiot leczniczy, a celem tego
przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami
opieki zdrowotnej.
4. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania
dokumentacji medycznej i innej dokumentacji oraz kontaktujemy się z Państwem pod
podanym numerem telefonu czy adresem poczty elektronicznej.
5. Jeżeli jesteście Państwo naszymi pacjentami, utworzyliśmy Państwa dokumentację
medyczną i mamy obowiązek jej przechowywania.
6. Państwa dane będą wykorzystywane do celów statutowych Instytutu w tym do celów
badawczych i naukowych oraz udostępniane następującym odbiorcom: innym
podmiotom, z którymi Instytut posiada zawarte umowy na wykonywanie usług
związanych z Państwa leczeniem, w tym w przypadku pozytywnego wyniku badania
przesiewowego, możliwość skierowania na odbycie wizyty konsultacyjnej
w wyspecjalizowanej placówce medycznej, podczas której zostaniecie Państwo
poinformowani, jak można zapobiec komplikacjom i ewentualnemu wystąpieniu
choroby.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych bez uzyskania
wyraźnej zgody.
8. Posiadają Państwo:
a) prawo dostępu do danych;
b) prawo do otrzymania kopii danych;
c) prawo do sprostowania danych;
d) prawo do usunięcia danych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do sprzeciwu;
h) prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego
przed jej wycofaniem.

*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy