Deklaracja Dostępności SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Deklaracja Dostępności SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-12.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Centrala telefoniczna:
nr. tel: 25 781 72 00

Kancelaria Dyrekcji:
nr. tel: 25 781 73 00
fax: 25 787 60 83
e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Adres korespondencyjny:
08-300 Sokołów Podlaski
ul. ks. J. Bosko 5

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu.

Wygląd strony:

 • WCAG 2.0,
 • HTML 5,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki zostały prawidłowo wdrożone,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone,
 • nawigacja za pomocą klawisza Tab,
 • pułapki klawiaturowe wykluczone.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów,
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim osobą kontaktową jest Monika Wrzosek, e-mail: mwrzosek@spzozsokolow.pl, telefon: 25 781 73 06 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany przy ulicy ks. J. Bosko 5 w Sokołowie Podlaskim.
 • W pobliżu znajduje się przystanek autobusowe.
 • Obiekt posiada własne parkingi wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 1. Placówka posiada dostępną strefę wejściową do budynku dostosowaną do potrzeb pacjentów ze szczególnymi potrzebami:
  • Wejście główne – na dojściu nie występują progi poprzeczne (krawężniki) wyższe niż 2 cm. Na całej trasie dojścia nawierzchnia jest równa i antypoślizgowa, co spełnia warunki projektowania uniwersalnego, służącego wszystkim użytkownikom. Główne wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  • Budynek posiada szerokie wejścia . Wejście główne do budynku znajduje się na wysokości ponad 50 cm powyżej poziomu chodnika. Do wejścia prowadzą schody z poręczami i pochylnia znajdująca się na zewnątrz budynku o nachyleniu nieprzekraczającym 6%. Wejście do SOR jest z poziomu gruntu, jest wejściem bezprogowym.
 2. Placówka posiada dostępne wejście do budynku dostosowane do potrzeb pacjentów ze szczególnymi potrzebami:
  • Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na różnicę poziomów zastosowano pochylnię z poręczami i spocznikiem.
 3. Placówka stosuje automatykę drzwiową w wejściu do budynku:
  • Drzwi wejścia głównego do obiektu są otwierane automatycznie za pomocą fotokomórki.

Dostęp do informacji:

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz.
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych.

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku, słuchu, mowy. Są to m. in.:

 • przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a,
 • informacje głosowe w windach oraz w rejestratorze kolejkowym,
 • telebim informacyjny kompatybilny z systemem kolejkowym,
 • zastosowano skontrastowane wyświetlacze informacji numerycznej w rejestracji,
 • pierwszy i ostatni stopień schodów w wejściu głównym oznaczone kolorem żółtym,
 • zastosowano kontrastowe linie w kolorze żółtym tyczące kierunek drogi z wejścia głównego do rejestracji,
 • w rejestracji dostępne są tablety dla pacjenta służące usprawnieniu komunikacji,
 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego,
 • zapewnienie pomocy asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowe rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją ruchu. Są to m. in.:

 • w rejestracji zapewniono miejsca siedzące pacjentom.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w 4 windy (w tym 2 szerokie, tzw. „łóżkowe”), umożliwiające swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Część toalet i łazienek została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.
*** ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA *** ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKĘ/PIELEGNIARZA W PRACOWNI ENDOSKOPII *** - dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia/Oferty pracy